Ochrana osobních dat

    Provedením objednávky na www.aurainstruments.com Objednatel poskytuje ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") v platném znění Poskytovateli osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, telefonní číslo, emailová adresa, při možnosti dobírky i číslo účtu, za účelem provedení platné objednávky a uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím, plnění a dodatečného potvrzení podmínek kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb pokud nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami.

Poskytovatel poskytne osobní údaje Objednatele v nezbytném rozsahu třetím osobám:

- Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČ: 36631124, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č.803 / S

- DPD - Direct Parcel Distribution SK s.r.o, Adresa společnosti: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO 35 834 498, IČ DPH- SK2021648739, Obchodní rejstřík okr. soudu BA1, oddíl SRO, Vklad č. 26367 / B

- Websupport, s.r.o. - IČO: 36 421 928, se sídlem: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd .: Sro, vložka č. 63270 / B

Poskytovatel postupuje při zacházení s osobními údaji Objednatele v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Jiným subjektům bude umožněn přístup k osobním údajům zákazníků pouze v případech stanovených platnou právní úpravou (zejména v průběhu správního či trestního řízení, ochrana práv spotřebitele). Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

    Osobní údaje bude Poskytovatel zpracovávat a archivovat v souladu se zvláštními předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a nese zodpovědnost za nepravdivost osobních údajů. Poskytovatel má právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci nebo blokování osobních údajů a další uvedené v § 28 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů.
    V případě zájmu dotčených osob o zasílání informací o nových nabídkách slevách nebo akcích - newsletter, co bude provedeno odklikům - dotyčná osoba dobrovolně souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje v rozsahu jména a emailové adresy za účelem oslovování o nových nabídkách. Souhlas se zpracováním osobních údajů dotyčná osoba uděluje na dobu 2 let. Dotyčná osoba má právo na opravu nesprávných, neaktuálních a neúplných osobních údajů, blokování osobních údajů a další práva uvedená v § 28 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
    V případě zájmu dotčených osob o informace o nabízených službách Poskytovatele formou vyplnění a odeslání formulára¬ online a offlinechatu ,, Poradíme ?? ", dotyčná osoba dobrovolně souhlasí s tím, aby Poskytovatel účelem odpovídání na dotazy dotčených osob zpracovával osobní údaje v rozsahu jména, emailové adresy a údajů dobrovolně poskytnutých. Souhlas se zpracováním osobních údajů dotyčná osoba uděluje na dobu 3 měsíců. Dotyčná osoba má právo na opravu nesprávných, neaktuálních a neúplných osobních údajů, blokování osobních údajů a další práva uvedená v § 28 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Respektujeme vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme třetímu subjektu vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech - zák. č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

Na veškeré námi nabízené zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Ke zboží přikládáme daňový doklad který je zároveň dodacím a záručním listem. Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že zboží má vady, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu. Všechny reklamace vyřizujeme telefonicky nebo přes email. Kupující musí oznámit prodávajícímu zjištěné závady nejpozději do 1 dne ode dne převzetí zásilky. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: nesprávným a neodborným použitím, vlivem povětrnostních vnějších vlivů, mechanickým poškozením, případně jinými vnějšími vlivy. Po obdržení Vaší reklamace budete o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován. Předmět určený k reklamaci musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání, spolu s písemným oznámením a přesným popisem závady, jinak bude reklamace neplatná. Při reklamaci je třeba předložit doklad o zaplacení, případně jeho kopii. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Dopravu reklamovaného zboží zpět kupujícímu hradí prodávající pouze při oprávněné reklamaci. Veškeré náklady spojené s neoprávněnou reklamací hradí kupující. Všechny reklamace posuzujeme nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení. Výsledek reklamace bude bez zbytečného odkladu oznámen zákazníkovi, zpravidla: telefonicky, písemně nebo emailem. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace výměnu zboží, případně vrácení peněz.


Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující / objednatel kdykoliv odvolat.

 

soubory cookie
S cílem zajistit řádné fungování této webové lokality ukládáme někdy na vašem zařízení malé datové soubory, tzv. cookie. Je to běžná praxe většiny velkých webů.

Co jsou soubory cookie?
Soubor cookie je malý textový soubor, který webová stránka ukládá v počítači nebo mobilním zařízení při jejím prohlížení. Díky tomuto souboru si web na určitý čas uchovává informace o vašich krocích a preferencích (jako jsou přihlašovací jméno, jazyk, velikost písma a další nastavení zobrazování), takže je při příští návštěvě lokality nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek nemusíte znovu uvádět.

Jak používáme soubory cookie?
Tyto webstránky používají cookies pro zapamatování uživatelského nastavení, pro lepší přizpůsobení reklam zájmem návštěvníků a pro nezbytnou funkcionalitu stránek.

Jak kontrolovat soubory cookie
Soubory cookie můžete kontrolovat nebo smazat podle uvážení - podrobnosti viz na stránce aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny soubory cookie uložené ve svém počítači a většinu prohlížečů můžete nastavit tak, abyste jim znemožnili jejich ukládání. V takovém případě však pravděpodobně budete muset při každé návštěvě webu manuálně upravovat některá nastavení a některé služby a funkce nebudou fungovat.

Jak odmítnout používání souborů cookie
Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve úvodním nastavení.

Jaké jsou vaše práva?

Z tohoto, že zpracováváme vaše osobní údaje, vám vyplývají několik práva. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení Vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Uplatnit vaše práva si můžete zasláním emailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v části kontakt.

Ve vaší žádosti prosíme uvést: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště.

Při neposkytnutí uvedených údajů, nebude možné vaší žádosti vyhovět. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytly osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje, a pokud vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu

Splést se může každý. Pokud se domníváte, že naše společnost o vás zpracovává nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo přímo v nastaveních vašeho účtu v sekci "Můj účet" nebo nás požádat o jejich opravu.

Právo na vymazání (právo na zapomnění)

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě pokud jsou splněny následující podmínky a nevztahují se zákonné výjimky:

údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly

odvoláte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ

namítnete na základě Vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, zpracovávaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu

osobní údaje zpracovány nezákonně.

Právo na omezení zpracování

Máte také právo nás požádat o dočasné omezení zpracování.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a zpracováváme jejich automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje lze přenést i jiné osobě, proto pokud je to technicky možné, přeneseme na Vaši žádost Vaše osobní údaje přímo k Vámi zvolenému provozovateli.

právo namítat

Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, včetně práva namítat proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte také právo nesouhlasit se zpracováváním Vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

Děti do 16 let

Pokud se použije čl 6 odst. 1 písm. a), v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti adresovanou přímo dítěti je zpracovávání osobních údajů dítěte zákonné, pouze pokud má dítě alespoň 16 let. Pokud má dítě méně než 16 let, takové zpracovávání je zákonné pouze za podmínky a v rozsahu, v jakém takový souhlas vyjádřil nebo schválil nositel rodičovské zodpovědnosti.

Při dítěti mladším 16 let, zpracování osobních údajů bude zákonné pouze za podmínky a v rozsahu, v jakém takový souhlas poskytl nebo schválil její zákonný zástupce.

Souhlasem s obchodními podmínkami v eshopu aurainstruments.com souhlasím, že splňuji všechny podmínky stanovené eshopem aurainstruments.com, mám více než 16 let, nebo nakupuji se souhlasem oprávněné osoby a souhlasím se zpracováním osobních údajů, které jsou nezbytné pro úspěšné zpracování a vybavení vaší objednávky k největší vaší spokojenosti.

Naše největší radost je úspěšně vybavena objednávka a postupem času se nám to daří stále více. Těší nás vždy, když můžeme splnit vaše očekávání a požadavky a častokrát se nám podaří zajistit dodání vaší objednávky i rychleji než je určeno.

Nemáme v úmyslu zneužívat vaše osobní údaje a potřebujeme je pouze na úspěšné zpracování objednávky.

Námi zasílány emaily neobsahují skrytou reklamu ani nic nevyžádané, snažíme se pouze odprezentovat a podělit se s vámi o zajímavé novinky, nebo nějaký zajímavý produkt, který jsme do naší nabídky doplnili.

Více informací ohledně nakládání s osobními údaji a informace o obchodních podmínkách naleznete v článku Obchodní a právní podmínky.
Odhlášení ze zasílání emailů, novinek (odstranění z databáze)

Pokud si nepřejete od nás dostávat emaily, novinky (maximálně jednou za měsíc) požádejte o odstranění z databáze na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo postupujte podle postupu uvedeného v každém zasílaném emailu.

V případě jakýchkoliv problémů nás neváhejte kontaktovat.

Tyto informace a podmínky o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti 25.6.2019.